การส่งสินค้าและคืนสินค้า

1. สมาชิกเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งและคืนสินค้าและ/หรือบริการของสมาชิก

การเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการของสมาชิกที่จำหน่ายในร้านค้าของสมาชิกเองแต่เพียงผู้เดียว

 

หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายใดๆ แล้ว รวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการที่จำหน่ายของสมาชิกมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สมาชิกตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียกร้อง

 

2. สมาชิกตกลงว่าการจัดส่งและคืนสินค้า ให้ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ สมาชิกจะต้องดำเนินการจัดเก็บเอกสารยืนยันการจัดส่งและคืนสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีการร้องขอ